Church Premises (Lashibi)

July 22, 2022
Church Premises (Lashibi)

7th Ahutor Street, Community 17, Lashibi, Tema, Ghana.
P. O. Box SK 37, Sakumono Estates, Lashibi, Tema, Ghana
Ghana Post GPS #GT-351-5033